Informacje o polityce prywatności – PETRONAS Digital

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) niniejszym informujemy o naszych aktualnych zasadach i praktykach mających zastosowanie do przetwarzania Twoich danych osobowych („Dane osobowe”) gromadzonych przez Petronas Lubricants Italy S.p.A. („Petronas” lub „my”)

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Petronas. Poniżej znajdują się odpowiednie dane kontaktowe:
Petronas Lubricants Italy S.p.A. z jedynym udziałowcem
Via Santena no. 1 – Villastellone (TO)
Rejestr przedsiębiorstw w Turynie nr 05082750968
Numer identyfikacji podatkowej i numer VAT. 05082750968
Inspektor ochrony danych („IOD”): Pan Nemio Passalacqua
E-mail: [email protected]

Kategorie danych osobowych

Termin „Dane osobowe” odnosi się do danych, które przekazujesz spółce Petronas poprzez przesłanie i/lub kompilację formularza kontaktowego/rejestracyjnego i obejmuje następujące kategorie danych:

  1. dane osobowe
  2. dane firmy

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Cele przetwarzania

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody Twoje Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

  1. aby świadczyć żądane usługi (np. kontakt ze strony Petronas) i/lub aby udostępniać Dane osobowe innym spółkom z Grupy Petronas na terenie EOG;
  2. aby co pewien czas kontaktować się z Tobą (np. za pośrednictwem biuletynów handlowych, wiadomości tekstowych, połączeń telefonicznych itp.) w celach marketingowych, przekazując informacje o aktualnych lub nowych produktach, możliwościach handlowych i usługach lub wydarzeniach sponsorowanych przez Petronas, które mogą być dla Ciebie interesujące, a także w celu sprawdzenia zadowolenia klienta oraz przeprowadzenia badań rynkowych i ankiet, jak również w celu umożliwienia Ci udziału w konkursach z nagrodami, nagrodach, wycieczkach i/lub otrzymania prezentów;
  3. w celu przekazania Twoich Danych osobowych wybranym partnerom handlowym PLI (Dystrybutorom partnerskim), którzy będą kontaktować się z Tobą w celu realizacji Twojego zamówienia (w przypadku, gdy PLI nie będzie w stanie zrealizować go lokalnie) (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktów z klientami), przekazując informacje o produktach i usługach PLI..

Podstawa prawna

W odniesieniu do celów, o których mowa w punktach A, B i C, podstawą prawną jest Twoja zgoda.

W szczególności w odniesieniu do punktu A odmowa udzielenia zgody nie będzie miała żadnych skutków innych niż niemożność dostarczenia Ci żądanych informacji, jak również należytego informowania Cię o wszelkich inicjatywach, które mogą Cię zainteresować oraz, w stosownych przypadkach, udostępnienia Twoich Danych osobowych stronom trzecim będącym partnerami handlowymi Petronas w celach marketingowych.

W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody.

Odbiorcy danych

Twoje Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników Petronas oraz, jeżeli jest to niezbędne lub praktyczne dla realizacji celów wskazanych powyżej, Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane przez strony trzecie, które mogą być również specjalnie wyznaczone przez Petronas jako podmioty przetwarzające dane.

Twoje Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

  1. dostawcy usług IT, (w celu uzyskania dalszych informacji można skontaktować się z nami pod adresem [email protected]) konsultanci i prawnicy, księgowi, specjaliści ds. podatków, specjaliści ds. prawa pracy i inni specjaliści oraz agencje, w tym agencje marketingowe;
  2. podmioty i organy publiczne, wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

W pewnych okolicznościach Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Petronas lub podmiotami zewnętrznymi przetwarzającymi dane. W takich przypadkach zapewniamy, że spółka Petronas zastosowała odpowiednie zabezpieczenia, w tym wiążące zasady korporacyjne lub standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję UE, w celu zagwarantowania osobom, których dane dotyczą, odpowiedniej ochrony danych. Możesz zażądać dowodów potwierdzających odpowiednie zabezpieczenia wdrożone przez Petronas, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

Przechowywanie danych

Twoje Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia celu ich gromadzenia oraz do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, spełnienia wymogów regulacyjnych, rozstrzygania sporów, utrzymania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

Bez uszczerbku dla powyższego Twoje Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy (3) lata od momentu ich zgromadzenia.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W każdym momencie masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy Twoje Dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli tak jest, masz prawo zażądać od nas dostępu do nich oraz ich sprostowania lub usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. W odniesieniu do prawa do przenoszenia danych masz prawo otrzymać swoje Dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane.

Jeżeli wyraziłeś(-aś) wolę lub zgodę na otrzymywanie naszych informacji marketingowych, możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania tych informacji, żądając, aby Twoje Dane osobowe nie były wykorzystywane do celów marketingowych.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych lub je skorygować, a także w przypadku pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

 

Organ nadzorczy

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych. Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wszelkich żądań właściwych organów.